Archive for september 2012

Afslutning af feltarbejdet, Lindegaarden II

24. september 2012

Udgravningen af den nordligste af de kirkegårdsgrøfter, som omgav vikingetidens kirkegård. Som det ses her, blev der i flere tilfælde fundet begravelser under grøften, som må stamme fra kirkegårdens første tid. Vi afventer med spænding dateringerne. Bag Malene, op imod muren af 1100-tals teglstenshuset, ses grøftens tværsnit i profilen. Grøften var oprindelig omkring 2½ m bred.

Feltarbejdet på anden fase af Lindegaards-udgravningen (Lindegaarden II) er nu afsluttet. Den sidste del bød på meget mere spændende udgravning af bl.a. tykke kulturlag fra 1100-tallet, flere spor af træbyggede huse fra midten af 1000-tallet og i bunden endnu en stor bid af vikingetids-kirkegården på stedet.

Antallet af vikingetidsbegravelser nåede i alt op på 82 i det udgravede område, hvilket var i den høje ende af det forud vurderede antal. Det nye store gravmateriale giver både ny viden, og ikke mindst mulighed for mange flere kulstof 14-prøver til datering samt strontium-prøver til bestemmelse af de afdødes oprindelsessted. Derudover er skeletterne lige nu ved at undergå antropologiske undersøgelser, som forhåbentligt kan giver os mere viden om hvem det var, der blev begravet på kirkegården ved kirken i Ribe.

Der er med udgravningen af de mange nye grave, ikke fremkommet noget, der på nuværende tidspunkt ændrer den nuværende tolkning af lokaliteten, som en kristen gravplads, der opstår i 800-årene og – på dette sted – går ud af brug o. år 1050 e.kr.

Lindegaards-udgravningen på sydsiden af Domkirken er nu lukket og afventer starten på det kommende byggeprojekt. Foran arkæologien ligger der et større registrerings-, analyse- og tolkningsarbejde, for fuldt at overskue den store mængde ny viden om Ribe bys – og Danmarks historie – som udgravningen har bidraget med.

Af Troels Bo Jensen

Vikingetidsbegravelser på stribe i den nordlige del af udgravningen, tættest på Domkirken. Ud fra måden hvorpå flere af begravelserne skærer hinanden og har let skiftende orientering, fornemmes de forskellige faser i de første århundreder af kirkegårdens funktionstid.